Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WINEZ

§ 1 Wprowadzenie

 1. Serwis Internetowy dostępny pod adresem www.winez.pl prowadzony jest przez spółkę Łomniczanka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (kod pocztowy: 30-150) przy ul. Armii Krajowej 19, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000288805, której akta rejestrowe są przechowywane przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmiescia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posługującą się numerem NIP: 6772297256 oraz numerem REGON: 120543118, adres poczty elektronicznej: biuro@winez.pl
 2. Niniejszy Regulamin określa: zasady korzystania z Serwisu Internetowego, który służy do prezentacji Towarów znajdujących się w ofercie Sprzedawcy, umieszczania informacji i artykułów dotyczących win (m.in. produkcji, odmian i klasyfikacji win), rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu Internetowego, zasady zawierania umów za pomocą Serwisu Internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Klienta i Usługodawcy oraz tryb odstąpienia od umowy i postępowania reklamacyjnego.
 3. Sprzedawca posiada ważne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu oprócz piwa, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, nr I/222/B/209/2020 z dnia 14.07.2020 r. oraz zawierających powyżej 18% alkoholu nr I/222/C/184/2020 wydane przez Prezydenta Miasta Krakowa na podstawie ustawy z 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1286, 1893, 1916.).
 4. Serwis Internetowy przeznaczony jest wyłącznie dla osób pełnoletnich.
 5. Przepisy Regulaminu nie uchybiają powszechnie obowiązującym przepisom prawa dotyczącym ochrony Konsumentów, a także osób fizycznych zawierających umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego. Postanowienia niezgodne z powszechnie obowiązującymi normami prawa, uważa się za nieobowiązujące. W ich miejsce stosuje się odpowiednie normy powszechnie obowiązującego prawa.

§ 2 Definicje

Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. Formularz zamówienia – formularz dostępny w Serwisie Internetowym, za pomocą którego Klient może złożyć Zamówienie;
 2. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła Umowę sprzedaży z Usługodawcą;
 3. Kodeks cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 4. Konto – elektroniczne konto w Serwisie Internetowym; zbiór zasobów i funkcjonalności dostępnych w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane wskazane przez Usługobiorcę i informacje o jego aktywności w Serwisie Internetowym, w tym informacje o złożonych Zamówieniach. Konto oznaczone jest indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres email) i hasłem wskazanym przez Usługobiorcę;
 5. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego);
 6. Newsletter – usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, umożliwiająca Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy informacji o nowościach, ofertach, aktualizacjach, promocjach, poradach i wskazówkach, organizowanych lub polecanych przez Usługodawcę akcjach;
 7. Prawa konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.);
 8. Prawo autorskie – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.);
 9. Regulamin – niniejszy Regulamin korzystania z Serwisu Internetowego;
 10. Serwis Internetowy, Serwis – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym http://www.winez.pl oraz jego subdomenami;
 11. Towar – prezentowana w Serwisie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży;
 12. Umowa sprzedaży – umowa zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, której przedmiotem jest oznaczony co do gatunku Towar prezentowany w Serwisie Internetowym Sprzedającego, której integralną częścią jest Regulamin;
 13. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem;
 14. Usługobiorca – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usług Elektronicznych dostępnych w Serwisie Internetowym;
 15. Usługodawca, Sprzedawca – Łomniczanka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (kod pocztowy: 30-150) przy ul. Armii Krajowej 19, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000288805, której akta rejestrowe są przechowywane przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmiescia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posługującą się numerem NIP: 6772297256 oraz numerem REGON: 1205431185, adres poczty elektronicznej: biuro@winez.pl;
 16. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości – ustawa z dnia 26 października 1982 r. – o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 1982 nr 35 poz. 230 ze zm.);
 17. Zamówienie - oświadczenie woli złożone przez Klienta za pomocą Formularza Zamówienia zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedawcą.

§ 3 Postanowienia ogólne

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług Elektronicznych na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Usługobiorca może kontaktować się z Usługodawcą za pomocą wskazanych poniżej danych kontaktowych:
  • adres poczty elektronicznej: biuro@winez.pl;
  • numer telefonu: 691402095;
  • adres do korespondencji: Biuro WINEZ.PL Łomniczanka sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 19, 30-150 Kraków;
 3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w Serwisie Internetowym, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 4. Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług Elektronicznych może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. W celu uniknięcia ryzyka wystąpienia wskazanych zagrożeń Usługobiorca powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, tj. programy antywirusowe i zaporę sieciową.
 5. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, Regulaminem, przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń.
 6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 7. Do korzystania z Serwisu Internetowego konieczne jest spełnienie warunków technicznych, tj.
  1. komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
  2. dostęp do poczty elektronicznej;
  3. przeglądarka internetowa: Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox lub Safari;
  4. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 8. Korzystanie z Serwisu internetowego oznacza każdą czynność Usługobiorcy, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Serwisie Internetowym.
 9. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej w Serwisie Internetowym: www.winez.pl/polityka-prywatnosci.

§ 4 Usługi elektroniczne dostępne w Serwisie Internetowym oraz ogólne warunki ich świadczenia

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu Internetowego korzystanie z bezpłatnych Usług elektronicznych, które są świadczone przez Usługodawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem ewentualnych awarii Serwisu Internetowego.
 2. Z Usług elektronicznych na warunkach wskazanych w Regulaminie może korzystać każdy Usługobiorca.
 3. W Serwisie Internetowym dostępne są następujące Usługi elektroniczne:
  1. Formularz zamówienia;
  2. Konto;
  3. Newsletter.

§ 5 Warunki korzystania z Usług elektronicznych

 1. Warunki korzystania z Formularza zamówień:
  1. składanie Zamówień w Serwisie Internetowym poprzez skorzystanie z Formularza zamówień nie wymaga posiadania Konta przez Usługobiorcę i zalogowania się na nie. W przypadku posiadania Konta lub jego utworzenia w trakcie składania Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia, w ramach Konta zostanie zapisana historia składanych Zamówień;
  2. złożenie Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia następuje po wypełnieniu Formularza Zamówienia przez Klienta i kliknięciu pola „Potwierdzam zakup” w Serwisie Internetowym. Do momentu kliknięcia pola „Potwierdzam zakup” istnieje możliwość samodzielnej zmiany wprowadzanych danych lub zaprzestania składania Zamówienia;
  3. klient obowiązany jest podać w Formularzu zamówienia dane: imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce dostawy Towaru (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, a w przypadku Klientów nie będących osobami fizycznymi także: nazwę firmy, adres firmy, numer NIP;
  4. Formularz zamówienia jest Usługą elektroniczną o charakterze jednorazowym – ulega ona zakończeniu po złożeniu przez Klienta Zamówienia lub po zaprzestaniu korzystania z Formularza zamówienia przez Usługobiorcę.
 2. Warunki korzystania z Konta:
  1. w celu korzystania z Konta należy, z zastrzeżeniem ustępu 3 niniejszego paragrafu poniżej:
   1. wypełnić znajdujący się w Serwisie Internetowym formularz rejestracji;
   2. kliknąć pole „Zarejestruj”;
   3. potwierdzić rejestrację poprzez kliknięcie w przesłany na podany przez Usługobiorcę adres e-mail link autoryzacyjny;
  2. Usługobiorca obowiązany jest podać w formularzu rejestracji dane: adres poczty elektronicznej, data urodzenia oraz hasło;
  3. Usługobiorca może utworzyć Konto również podczas składania Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia. Konieczne jest wówczas, oprócz danych niezbędnych do złożenia Zamówienia podanie hasła do Konta;
  4. możliwe jest posiadanie jednego aktywnego konta przez Usługobiorcę. Usługobiorca nie powinien udostępniać Konta i danych do logowania osobom trzecim;
  5. Usługobiorca obowiązany jest zmieniać dane wskazane w ustępie 1 niniejszego paragrafu powyżej w przypadku, gdy staną się nieaktualne;
  6. za pomocą Konta Usługobiorca może korzystać z usług świadczonych przez Usługodawcę, w tym w szczególności składać Zamówienia, wprowadzać zmiany w Zamówieniach, sprawdzać historię Zamówień;
  7. Konto jest Usługą elektroniczną świadczoną przez czas nieoznaczony. Usługobiorca może zrezygnować z Konta poprzez jego usunięcie w Serwisie Internetowym. Usługobiorca może także zlecić dyspozycję usunięcia Konta Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie, korzystając z danych Usługobiorcy wskazanych w § 1 ust. 1 Regulaminu.
 3. Warunki korzystania z Newslettera:
  1. w celu korzystania z Newslettera należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole podczas składania Zamówienia za pomocą Formularza zamówień w Serwisie Internetowym;
  2. Newsletter jest Usługą elektroniczną świadczoną przez czas nieoznaczony. Usługobiorca może zrezygnować z Newslettera poprzez kliknięcie w link wskazany w wiadomościach przesyłanych w jego ramach albo zlecenie dyspozycji rezygnacji z Newslettera Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie, korzystając z danych Usługodawcy wskazanych w § 1 ust. 1 Regulaminu.
 4. W przypadku naruszenia przez Usługobiorcę postanowień niniejszego Regulaminu, Usługodawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług elektronicznych bez zachowania terminu wypowiedzenia.

§ 6 Warunki zawierania Umowy sprzedaży

 1. Usługodawca umożliwia Klientowi składanie Zamówień za pomocą Formularza zamówień w  Serwisie Internetowym, zmierzających bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży.
 2. Miejscem zawierania Umów sprzedaży jest punkt sprzedaży położony w Krakowie przy ul. Balickiej 176; telefon: 691402095; e-mail: biuro@winez.pl.
 3. Informacje dotyczące Towarów znajdują się w Serwisie Internetowym. Sprzedawca ma prawo je aktualizować.
 4. Uprawnionymi do zawarcia Umowy sprzedaży, w tym do składania Zamówień, ich akceptacji oraz do odbioru Towaru są wyłącznie osoby:
  1. pełnoletnie,
  2. trzeźwe w chwili składania Zamówienia i jego odbioru,
  3. którym na podstawie art. 15 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości nie zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych,
  4. które nie dokonują zakupu alkoholu celem dalszej odsprzedaży.
 5. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Klient zobowiązany jest złożyć Zamówienie za pomocą Formularza zamówień znajdującego się w Serwisie Internetowym.
 6. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z oświadczeniem Klienta, iż nie jest osobą, której zgodnie z art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych oraz, że nie dokonuje zakupu alkoholu celem dalszej odsprzedaży. Sprzedawca wymaga podania daty urodzenia Klienta podczas składania Zamówienia, w celu weryfikacji pełnoletności Klienta. W razie wątpliwości Sprzedawca może też poprosić o przesłanie skanu dowodu osobistego Klienta. Klient ma możliwość dokonania na skanie adnotacji o tym, komu udostępnia obraz dowodu osobistego i w jakim dniu. Klient ma możliwość zakrycia części danych, które nie są niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży - widoczne muszą być: imię, nazwisko, data urodzenia. Poprzez złożenie Zamówienia Klient oświadcza, że bierze na siebie odpowiedzialność za odbiór zakupionego Towaru przez osobę pełnoletnią. W przypadku próby odbioru Towaru przez osobę niepełnoletnią, Sprzedawca odmawia jego wydania.
 7. Niezwłocznie lecz maksymalnie do 24h od otrzymania Zamówienia Usługodawca przesyła Klientowi drogą elektroniczną na podany podczas składania Zamówienia adres poczty elektronicznej oświadczenie o przyjęciu Zamówienia, które stanowi równocześnie jego potwierdzenie. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży.
 8. Sprzedawca może również, w terminie przewidzianym na potwierdzenie przez Sprzedawcę Zamówienia, potwierdzić Zamówienie z zastrzeżeniem, że termin realizacji Zamówienia będzie dłuższy niż standardowy. Sprzedawca określi w przybliżeniu czas realizacji zamówienia. Wówczas Klient, w ciągu 24 godzin ma prawo przyjąć lub odmówić przyjęcia tak zmodyfikowanej oferty. W przypadku odmowy przyjęcia przez Klienta zmodyfikowanej oferty lub upływu 24 godzin od wysłania do Klienta zmodyfikowanej oferty, Umowa sprzedaży nie dochodzi do skutku.
 9. Odmowa przyjęcia Zamówienia nastąpi wówczas, gdy:
  1. Towar jest niedostępny w magazynie Sprzedawcy;
  2. podane przez Klienta dane są niekompletne, błędne lub budzą uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości;
  3. pojawiły się zdarzenia losowe, na które Sprzedawca nie miał wpływu.
 10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 11. Treść Umowy sprzedaży jest utrwalana, zabezpieczana i udostępniana Klientowi poprzez: udostępnienie Regulaminu w Serwisie Internetowym oraz przesłanie potwierdzenia warunków umowy na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta. Sprzedawca utrwala treść zawartej umowy także w swoim systemie informatycznym.
 12. Klient dokonujący zakupu w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w celu otrzymania faktury zawierającej jego numer NIP, zobowiązany jest podać numer NIP podczas składania Zamówienia.
 13. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania ograniczeń dotyczących ilości zamawianych Towarów i wartości Zamówień. Klient zostanie poinformowany o takich ewentualnych ograniczeniach przed potwierdzeniem Zamówienia przez Sprzedawcę.

§ 7 Ceny

 1. Ceny Towarów prezentowane w Serwisie Internetowym są podane w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają 23% podatku VAT). Ceną wiążącą jest cena podana w Serwisie Internetowym przy Towarze, w chwili składania Zamówienia. Ceny Towarów nie zawierają ewentualnych kosztów przesyłki, którą to usługę Klient może zlecić osobno innemu podmiotowi. O łącznej, ostatecznej kwocie do zapłaty Klient informowany jest przed złożeniem Zamówienia, po dokonaniu wyboru formy i terminu odbioru Zamówienia oraz formy płatności.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów, wprowadzania i odwoływania cen promocyjnych.
 3. Ewentualne promocje i wyprzedaże regulowane są odrębnymi regulaminami promocji.

§ 8 Płatność

 1. Usługodawca umożliwia dokonanie płatności przez Klienta w ramach zawartej Sprzedaży za pomocą przelewu online, karty płatniczej oraz usługi Google Pay za pośrednictwem systemów operatora BlueMedia.
 2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A. Dostępnymi formami płatności, którymi można realizować płatność za pośrednictwem Blue Media S.A. są karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.
 3. Wpłatę z tytułu zawartej umowy o świadczenie Usług należy dokonać w pełnej kwocie w terminie 24 h od momentu złożenia Zamówienia. W przypadku braku wpłaty za zamówienie w tym terminie, Zamówienie jest traktowane jako anulowane.
 4. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji Zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

§ 9 Odbiór Towarów

 1. Klient zobowiązuje się do odbioru zamówionego Towaru w puncie sprzedaży Sprzedawcy położonym w Krakowie (kod pocztowy: 30-149) przy ul. Balickiej 176 w dni robocze po wcześniejszym ustaleniu daty oraz godziny ze Sprzedawcą. Klient może odebrać Towar osobiście lub za pośrednictwem innej, upoważnionej przez Klienta osoby. Klient może również skorzystać z usług współpracującej ze Sprzedawcą firmy kurierskiej TNT/FEDEX lub innej, która odbierze zamówiony Towar z punktu sprzedaży i dostarczy go do miejsca dostawy wskazanego przez Klienta w treści Zamówienia, z zastrzeżeniem, że dostawa następuje wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wybór przez Klienta którejkolwiek formy odbioru Towarów wskazanej w niniejszym ustępie, nie wpływa na miejsce zawarcia Umowy sprzedaży wskazane w § 6 ust. 2 Regulaminu.
 2. Sprzedawca prześle Klientowi za pośrednictwem korespondencji elektronicznej na adres e-mail wskazany w Zamówieniu informację o gotowości Towaru do odbioru. Klient zobowiązany jest uzgodnić ze Sprzedawcą datę oraz godzinę odbioru Towaru.
 3. Do odbioru Towaru konieczne jest wskazanie imienia i nazwiska Klienta oraz numeru Zamówienia. Sprzedawca uprawniony jest do sprawdzenia pełnoletności osoby odbierającej Towar. Sprzedawca zastrzega, że Towar nie będzie wydany osobie niepełnoletniej lub nietrzeźwej.
 4. Koszty dostawy Towaru przez firmę kurierską, które Klient ponosi oprócz ceny Towaru, wskazane są podczas składania Zamówienia. Wybierając podczas składania Zamówienia opcję dostarczenia Towaru przez firmę kurierską współpracującą ze Sprzedawcą Klient oświadcza, że upoważnia kuriera do odbioru Towaru w jego imieniu.
 5. Kurier uprawniony jest do sprawdzenia pełnoletności osoby odbierającej Towar. Sprzedawca zastrzega, że kurier nie wyda Towaru osobom niepełnoletnim oraz nietrzeźwym. W przypadku braku wydania Towaru z przyczyn wskazanych w poprzednim zdaniu, Sprzedawca złoży w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia tych okoliczności, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami, a także osobami fizycznymi zawierającymi umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia, zwróci im wszystkie dokonane przez nich płatności w związku z Umową sprzedaży, od której Sprzedawca odstąpił, z zastrzeżeniem zdania następnego, w taki sam sposób, jakiego wcześniej użyli Klienci, chyba że wyrazili on zgodę na inną formę zwrotu wpłaconych środków. Sprzedawca ze zwracanej kwoty potrąci koszty doręczenia Towaru.
 6. Dostawy realizowane są poprzez firmę kurierską tylko na terytorium Polski, w dni robocze w godzinach 9:00-18:00, na koszt Klienta wskazany w podsumowaniu Zamówienia. Kurier może kontaktować się na wskazany przez Klienta numer telefonu, celem potwierdzenia obecności w miejscu dostawy.
 7. Firma kurierska dostarcza Towar na adres Klienta wskazany w Zamówieniu. W przypadku złożenia Zamówienia i uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy:
  1. od poniedziałku do czwartku w godzinach do 13:00, Towar zostanie przekazany firmie kurierskiej tego samego dnia;
  2. od poniedziałku do czwartku w godzinach po 13:00, Towar zostanie przekazany firmie kurierskiej następnego dnia;
  3. od piątku do niedzieli, Towar zostanie przekazany firmie kurierskiej w poniedziałek;
  4. na życzenie klienta Towar może zostać przekazany firmie kurierskiej w piątek.
 8. Czas dostawy Towaru od momentu przekazania Towaru firmie kurierskiej wynosi do 48 godz.
 9. Sprzedawca poinformuje Klienta o przekazaniu zamówionych Towarów firmie kurierskiej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Klienta w Zamówieniu.
 10. W celu usprawnienia procesu reklamacji, w przypadku, gdy zawartość przesyłki jest niezgodna z treścią Zamówienia lub jeżeli Towar uległ uszkodzeniu, Klient powinien sporządzić protokół szkody zgodnie z procedurą stosowaną przez firmę kurierską.

§ 10 Rękojmia za wady

 1. Sprzedawca zobowiązuje się wydać przedmiot Umowy sprzedaży bez wad.
 2. Usługodawca odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady przedmiotów świadczonych Usług na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

§ 11 Postępowanie reklamacyjne, polubowne rozwiązywanie sporów

 1. Reklamacje związane z Umową sprzedaży lub Usługami elektronicznymi należy składać elektronicznie na adres: biuro@winez.pl lub pisemnie na adres: Biuro WINEZ.PL Łomniczanka sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 19, 30-150 Kraków.
 2. Zaleca się, aby reklamacja zawierała:
  1. dane identyfikacyjne Klienta - imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej;
  2. informację, czy umowa zawarta przez Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, posiada dla niego charakter zawodowy oraz wskazanie kodów PKD prowadzonej działalności gospodarczej;
  3. informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, m.in. rodzaj i data wystąpienia nieprawidłowości, przydatna byłaby również dokumentacja fotograficzna;
  4. roszczenie Klienta.
 3. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 4. Usługodawca informuje Klienta będącego konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, m.in. poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/). Wykaz stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. Konsument może uzyskać pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając także z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 5. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

§ 12 Prawo odstąpienia

 1. Klient będący Konsumentem, a także osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży oraz umów o świadczenie Usług elektronicznych (Konta, Newslettera) zawartych na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Sprzedawcy w terminie 14 dni. Bieg terminu do odstąpienia rozpoczyna się od otrzymania Towaru przez Klienta lub osobę przez niego wskazaną.
 2. Klient może odstąpić od ww. umów, składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie elektronicznie na adres: biuro@winez.pl lub pisemnie na adres: Biuro WINEZ.PL Łomniczanka sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 19, 30-150 Kraków. Klient może złożyć oświadczenie zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. W razie odstąpienia od ww. umów uważa się je za niezawarte. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia, zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności w związku z Umową sprzedaży, od której Klient odstąpił, z zastrzeżeniem zdania następnego, w taki sam sposób, jakiego wcześniej użył Klient, chyba że wyraził on zgodę na inną formę zwrotu wpłaconych środków. Sprzedawca zwraca Klientowi koszty doręczenia Towaru jedynie do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji dostawy dostępnej w ofercie Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca może się wstrzymać ze zwrotem pieniędzy do chwili otrzymania zwracanego Towaru lub potwierdzenia jego odesłania.
 5. Klient jest zobowiązany odesłać Towar niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Koszty zwrotu Towaru pokrywa Klient.
 6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania.
 7. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do następujących Towarów:
  1. ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia;
  2. dostarczanych w zapieczętowanych opakowaniach, które po otwarciu opakowania nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia, lub ze względów higienicznych;
  3. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli.

§ 13 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do krótkotrwałych przerw technicznych w dostępie do Serwisu Internetowego, spowodowanych konserwacją bądź aktualizacją danych na serwerze.
 2. Prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu Internetowego, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Klientem/Usługobiorcą, który nie jest Konsumentem, a także osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 4. W sporach wynikłych pomiędzy Sprzedawcą a Klientami/Usługobiorcami, w związku z zawartymi Umowami sprzedaży lub umowami o świadczenie Usług elektronicznych zastosowanie będzie miało prawo polskie. Postanowienie to nie pozbawia Konsumenta, a także osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, ochrony przyznanej przez przepisy prawa państwa jego zwykłego pobytu, których nie da się wyłączyć na podstawie umowy.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie właściwe są przepisy prawa polskiego.
 6. O zmianach niniejszego Regulaminu Usługobiorca/Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu Internetowego zawierającej termin ich wejścia w życie. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. Usługobiorca/Klient, który nie akceptuje zmian jest obowiązany zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Usługodawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem zawartych umów i usunięciem Konta. W przypadku, gdy zmiana Regulaminu wprowadzała nowe opłaty lub podwyższa już istniejące, Konsument, a także osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 8 marca 2021 roku.

 

Załącznik nr 1 – wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl