Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO WINEZ

Niniejszy dokument określa zasady polityki prywatności w serwisie internetowym udostępnianym pod adresem internetowym www.winez.pl (dalej jako: „Serwis Internetowy” lub „Serwis”).

1. Wprowadzenie

 1. Niniejsza polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie Internetowym, w tym podstawy prawne, cele i zakres przetwarzania danych osobowych, prawa osób, których dane dotyczą, informacje o odbiorcach danych osobowych, profilowaniu, a także w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Polityka prywatności nie stanowi źródła obowiązków dla odwiedzających Serwis Internetowy i ma charakter informacyjny.
 2. Słowa oraz wyrażenia użyte w niniejszej polityce prywatności, a rozpoczynające się dużą literą, mają znaczenie zgodne z ich definicją zawartą w Regulaminie Serwisu Internetowego (dalej jako: „Regulamin”), dostępnym w Serwisie Internetowym.
 3. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej: „Rozporządzenie RODO”). Tekst Rozporządzenia RODO znajduje się na stronie internetowej pod adresem: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679.
 4. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu Internetowego jest spółka Łomniczanka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (kod pocztowy: 30-150) przy ul. Armii Krajowej 19, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000288805, której akta rejestrowe są przechowywane przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmiescia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posługująca się numerem NIP: 6772297256 oraz numerem REGON: 120543118, adres poczty elektronicznej: biuro@winez.pl – zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie usługodawcą Serwisu Internetowego.

 

2. Postanowienia ogólne dotyczące przetwarzania danych osobowych

 

 1. Podanie danych osobowych przez osoby korzystające z Serwisu Internetowego jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować niemożliwością korzystania z Serwisu Internetowego lub też odmową zawarcia umowy i wykonania usługi. Podanie danych uzasadnione jest realizacją umowy.
 2. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z Rozporządzeniem RODO i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 3. Administrator zapewnia, że zbierane przez niego dane osobowe są:
 1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
 2. zbierane w konkretnych, wyraźnych, zgodnych z prawem celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
 4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane, a Administrator podejmuje wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe nieprawidłowe zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane;
 5. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz
 6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

3. Cele, podstawy prawne, zakres i okres przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:
 1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 4. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
 5. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 6. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych.
 1. Administrator przetwarza dane osobowe w Serwisie Internetowym:
  1. w celu  wykonania Umowy sprzedaży lub Usługi Elektronicznej lub w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem ww. umów: na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO. Przetwarzane dane obejmują: imię i nazwisko, data urodzenia, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, hasło oraz dane dotyczące Umowy sprzedaży: adres dostawy (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), kod do domofonu. W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy, adres prowadzenia działalności/siedziby oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta. Dane przetwarzane w tym celu są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy;
  2. w celu marketingu bezpośredniego: na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO. Przetwarzane dane obejmują: imię i nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz dotychczasową historię Zamówień w Serwisie Internetowym. Dane przetwarzane w tym celu są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Administrator nie przetwarza danych w celu marketingu bezpośredniego, jeśli osoba, której dane dotyczą wyrazi skuteczny sprzeciw;
  3. w celu marketingu usług i produktów Administratora oraz partnerów administratora: na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO. Przetwarzane dane obejmują: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz dotychczasową historia Zamówień w Serwisie Internetowym. Dane przetwarzane w tym celu są przechowywane do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu;
  4. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, które może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora: na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia RODO. Przetwarzane dane obejmują: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, hasło oraz dane dotyczące umowy Sprzedaży: adres dostawy (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), numer rachunku bankowego, a w przypadku Klientów nie będących konsumentami także: firmę, adres prowadzenia działalności/siedziby oraz numer identyfikacji podatkowej. Dane przetwarzane w tym celu są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej;
  5. w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych: na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO, zgodnie z art. 74 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. - o rachunkowości (Dz.U.2019.351 t.j. z dnia 2019.02.22). Przetwarzane dane obejmują: imię i nazwisko, adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby, firmę oraz numer identyfikacji podatkowej Usługobiorcy lub Klienta, numer rachunku bankowego. Dane przetwarzane w tym celu są przechowywane przez 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą (okres wymagany przepisami prawa określającymi obowiązek Administratora w zakresie przechowywania ksiąg rachunkowych).
 1. Administrator korzysta z profilowania do celów marketingu bezpośredniego oraz w celu marketingu usług i produktów Administratora i partnerów Administratora (po wyrażeniu zgody). Profilowanie polega na automatycznej prognozie zachowania osoby odwiedzającej Serwis Internetowy, poprzez analizę czynności podejmowanych przez daną osobę w Serwisie Internetowym (np. zainteresowanie konkretnym Towarem, składane Zamówienia). Administrator dokonuje profilowania, aby móc zaproponować najodpowiedniejszą do potrzeb Klienta i najbardziej satysfakcjonującą go usługę. Decyzje, które Administrator podejmuje na podstawie profilowania nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umów sprzedaży lub Usług Elektronicznych.
 2. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

4. Prawa osoby, której dane dotyczą

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
  1. dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, zgodnie  z warunkami wskazanymi w art. 15-21 Rozporządzenia RODO. Administrator nie jest zobowiązany do usunięcia danych osobowych, jeśli jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy prawa lub w celach niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez Administratora;
  2. cofnięcia zgody wyrażonej na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, dokonanego na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem;
  3. wniesienia sprzeciwu, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, Administratorowi nie wolno już przetwarzać danych osobowych do takich celów;
  4. wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j. z dnia 2019.09.19). Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. W celu realizacji danego prawa, wskazanego w punkcie 1 lit. 1-d niniejszego paragrafu prosimy o kontakt pod adresem siedziby Administratora albo pod adresem email: biuro@winez.pl.
 2. Cofnięcie zgody obowiązkowej wiąże się z koniecznością zaprzestania korzystania z usług Usługodawcy na zasadach wskazanych w Regulaminie.

5. Odbiorcy danych osobowych

 1. Dane osobowe mogą być przekazywane przez Administratora podmiotom zewnętrznym, z których usług Administrator korzysta w celu prawidłowego funkcjonowania Serwisu Internetowego oraz realizacji zawieranych umów, w zakresie niezbędnym do realizacji celu.  Do odbiorców danych osobowych należą osoby fizyczne lub prawne, organy publiczne, jednostki lub inne podmioty, zaliczające się do następujących kategorii:
 1. przewoźnicy – Administrator udostępnia dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi, który realizuje dostawę w ramach zawartej umowy o świadczenie Usług (dane osobowe są udostępniane w zakresie niezbędnym do realizacji dostawy);
 2. dostawcy usług marketingowych;
 3. dostawcy usług księgowych, prawnych, doradczych i tłumaczeniowych (w szczególności kancelaria prawna, biuro księgowe, inspektor ochrony danych, biuro tłumaczeń, firma windykacyjna);
 4. dostawcy usług dotyczących rozwiązań informatycznych, technicznych, organizacyjnych (w szczególności firmy informatyczne, dostawcy oprogramowania komputerowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu, dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą, działań marketingowych, wysyłki Newslettera);
 5. dostawcy pozostałych usług, z których Administrator korzysta przy prowadzeniu Serwisu Internetowego oraz wykonywaniu Umów sprzedaży lub Usług elektronicznych. W zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, podmioty te działają na zlecenie Administratora albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania.
 1. Administrator przekazuje dane odbiorcom danych wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.

 

6. Pliki cookies, narzędzia analityczne

 1. Pliki cookies to niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych. Dalsze szczegółowe informacje dot. plików cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: https://wszystkoociasteczkach.pl/.
 2. Podmiotem zamieszczającym pliki cookies na teleinformatycznym urządzeniu końcowym oraz posiadającym do nich dostęp jest Administrator.
 3. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies w następujących celach:
  1. realizacja funkcjonalności Serwisu Internetowego, m.in. rozpoznawanie Usługobiorców jako zalogowanych,  utrzymywanie sesji logowania, przechowywanie dynamicznych danych (np. statystyk);
  2. dostosowanie zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Usługobiorcy oraz optymalizacja korzystania ze stron internetowych;
  3. tworzenie statystyk;
  4. zapamiętanie Towarów dodawanych do koszyka, lokalizacji;
  5. personalizacja treści reklamowych zamieszczanych w Serwisie Internetowym;
  6. remarketing.
 4. Serwis Internetowy wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies:
 1. pliki cookies stałe, przechowujące informację o tym z jakiej witryny użytkownik trafił do Serwisu Internetowego (_utmz), przechowujące czas wizyty użytkownika na stronie (_utmb) oraz przechowujące informacje o ilości wyświetleń strony przez danego użytkownika (_utma);
 2. pliki cookies sesyjne, przechowywane do czasu zakończenia danej sesji (_utmc), rejestrujące czas wizyty na stronie;
 3. pliki cookies

- niezbędne (umożliwiające i poprawiające komfort korzystania z serwisu);

- służące do celów analityki internetowej;

- funkcjonalne (służące do zapamiętania ustawień strony, np. językowych).

 1. Domyślne ustawienia przeglądarek internetowych najczęściej zezwalają na używanie i umieszczanie w nich plików cookies zarówno stałych jak i sesyjnych. Istnieje możliwość konfiguracji przeglądarki internetowej w taki sposób, aby przed każdym umieszczeniem pliku cookies pojawiał się stosowny monit. Użytkownik może również całkowicie zablokować obsługę plików cookies.
 2. W braku wyrażenia zgody na korzystanie z plików cookies, należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w tym zakresie.
 3. Administrator może korzystać w Serwisie Internetowym z:
  1. usług Google Analytics - jest to narzędzie Google służące do analizy statystyk ruchu i zachowania użytkowników na stronie internetowej. Możliwe jest zablokowanie udostępniania Google Analytics informacji o aktywności na stronie Serwisu Internetowego, poprzez instacaję dodatku do przeglądarki, udostępnianego przez firmę Google Inc. (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl);
  2. usługi Piksel Facebook - jest to narzędzie analityczne, które pomaga mierzyć skuteczność reklam na podstawie analizy działań podejmowanych przez użytkowników w witrynie.

7. Postanowienia końcowe

 1. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Serwisu Internetowego i usług świadczonych przez Administratora oraz umów zawieranych z Administratorem.
 2. Serwis Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator zaleca, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z ustaloną tam polityką prywatności. Administrator nie odpowiada za politykę prywatności oraz sposoby zabezpieczania danych osobowych na stronach internetowych, do których odnośniki umieszczone są w Serwisie Internetowym.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl